Nové znění ČSN EN 1443

Nové znění ČSN EN 1443 Komíny-obecné požadavky

Již je k dostání nová norma ČSN EN 1443. Cena cca 440 Kč. Platná od ledna 2020. Podstatné jsou změny v zatřiďování spalinových cest. Zejména třídy odolnosti proti vyhoření sazí a vzdálenosti od hořlavých materiálů.

Infotherma Ostrava 2020

pondělí 20.1.2020 – čtvrtek 23.1.2020

27. ročník mezinárodní výstavy na téma VYTÁPĚNÍ – ÚSPORY ENERGIÍ – SMYSLUPLNÉ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ na Výstavišti Černá louka Ostrava.

Oborové členění 2020-výtah ke komínům

KOMÍNY A ODTAHY ZPLODIN

Firma  Město  Výstavní plocha 
KRBY MORAVA s.r.o. Ostrava 017
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Dolní Bukovsko 034
TOPITO s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm 083
Moravské kominické společenstvo Brno 119
KOMINICTVÍ KORS, spol. s r.o. Ostrava – Mariánské Hory 121
Schiedel, s.r.o. Nehvizdy 208
OBB stavební materiály, spol. s r.o. Ostrava 237
Stavby COMPLET s.r.o. Ostrava 238
Regulus, spol. s r.o. Praha 4 302
LAC, s.r.o. Židlochovice výstavní panel

Dehet z komína pronikl i skrz omítku

zdroj: tzb-info

Provozovatelé kotlů na pevná paliva si v řadě případů neuvědomují, co může způsobit zbytečně velký výkon kotle nebo záměna paliva. V popsaném případě je výsledkem průnik dehtu až na omítku, který si zřejmě vyžádá celkovou rekonstrukci komína.

Věřit každému a šetřit na všem bez vlastních znalostí a zkušeností se nevyplácí. Následně je popsán příklad, kdy vznikl problém s průnikem dehtu skrz konstrukci komínu až na omítku. Jeho příčinou je neodborný postup, podcenění významu výpočtů, nevhodné provozní podmínky a těžko říci, co dalšího. Příklad neuvádíme z důvodu, aby byl jakkoliv vysmíván stavebník, neboť on postupoval v dobré víře v rady a doporučení, které obdržel od lidí pohybujících se v oboru vytápění. Bohužel, některá doporučení nebyla správná a výsledkem je havarijní stav. Za této situace se nešťastný provozovatel obrátil na diskuzní fórum TZB-info s prosbou o pomoc.

V diskusi se objevila stanoviska, za kterými redakce TZB-info stojí, viz níže.

Na začátku stála otázka v diskusi na TZB-info, jejíž znění bylo přibližně toto:

Před rokem jsem začal topit v automatickém kotli na tuhá paliva, resp. na uhlí. Minulou sezónu více méně bez velkých problémů. Letos jsme začali topit v říjnu a začátkem listopadu se nám objevily skvrny na komínu v místech, kde prochází nevytápěnou půdou. Komín je postaven jako nový, použita byla komínová stavebnice. Je možné, že může dehet prolínat i přes keramickou složku, tepelně izolační vatu až přes obal komínového opláštění?

Během diskuse se podařilo zjistit doplňující údaje:

„Nastavení výstupní teploty otopné vody z kotle mám uděláno na 65 °C. Spotřeba uhlí, když jsou mrazy, je okolo dvou až tří 15kilových kýblů za 24 hodin.“

„Kotel je značky Witkovski vit 30 kW, má vodou chlazený rošt i rošt na dřevo.“

„Jen připomínám, že kotel je polský automat o výkonu 30 kW … pochybuji, že tazatel vytápí „hrad“ o ploše 400 m2 … z toho vyplývá, že kotel je velmi předimenzovaný a min. 3/4 času během celého dne/noci netopí … tzn. že komín vychladne a pak teče …“

„Ano, je to tragédie … stačil by 15kW kotel…“

„… při předpokládané roční spotřebě asi 50 q by možná stačil kotel s výkonem 10 kW…“

V diskusi se objevily i drobné rady, ovšem jejich účinek se nejeví jako zásadní, nebo vůbec ospravedlnitelný.

Za zásadní lze považovat vyjádření k provozním vlastnostem a provozním podmínkám kotle, neboť z nich se odvozuje problém s komínem v první řadě:

Ing. Zdeněk Lyčka

Pokud v kotli topíte hnědým uhlím, tak vám asi nikdo moc nepomůže. Vysoký výkon je daleko menší problém než to, že v kotli na černé uhlí spalujete uhlí hnědé. Nemám na mysli fakt, že spalováním hnědého uhlí hrubě porušujete zákon o ochraně ovzduší a technik, který vystaví kladné osvědčení o kontrole kotle, jednou za 36 měsíců, se dopustí podvodu. Problémem je dlouhý plamen z hnědého uhlí. Ta věc nad hořákem kotle, kterou u polského výrobce nazývají „deflektor“, vznikající plamen rozrazí na vodou chlazený rošt. U černého uhlí, které hoří krátkým plamenem, neboť má nízký podíl prchavé hořlaviny, se k chladnému roštu dostávají již jen spaliny a je to relativně v pořádku. Hnědé uhlí, a je zcela jedno zda z Mostu nebo Bíliny, má až 2krát větší podíl prchavé hořlaviny oproti uhlí černému. Proto hnědé uhlí hoří dlouhým plamenem, který po dobu hoření nesmí být ochlazován. Ve zmíněném kotli se dlouhý plamen z hnědého uhlí bohužel ochlazuje již o vodou chlazený rošt. Tím ve spalinách zůstává významný podíl nespálených uhlovodíků a z nich se po dalším ochlazení na stěnách kotle, komínu tvoří ta uhlovodíková vrstva, na kterou není patrně ani keramický průduch komínového tělesa připraven. I když neporušený keramický komín by to měl i tak zvládnout.

Provozovat automat na pevná paliva na výstupní teplotu vody 65 °C je totální nesmysl a další hřebíček do rakve. Daný kotel nemá pro hnědé uhlí potřebou vyzdívku udržující plamenem hořící prchavé hořlaviny na potřebné teplotě, má vodou chlazený rošt, a navíc je v důsledku nastavené nízké provozní teploty podchlazený. Kotel má extrémně dlouhé spalinové cesty, aby dosáhl deklarovaný výkon a účinnost pro černé uhlí. Takže při sníženém výkonu a při spalování hnědého uhlí je všechno špatně.

A rada? Alespoň částečná. Zvýšit teplotu na kotli min. na 75 °C, ale klidně i na 80 °C, ale pozor na tlak. Neboť tento kotel, nebo i podobné jiné polské kotle, má maximální povolený provozní přetlak 1,5 bar, což je běžný přetlak pro otevřenou expanzní nádobu, ale pro uzavřené otopné soustavy je v České republice zvyklostí tlak alespoň 2 bary. Pozor na to, jak je současná otopná soustava jištěna, zda není použit bezpečnostní tlakový ventil na hodnotu vyšší, než umožňuje konstrukce kotle.

Josef Hodboď:

Podle popisu v diskusi by se pravděpodobně mělo jednat o komínový systém, který výrobce deklaruje se zatříděním T600 N1 D3 G50 a T400 N1 W3 O50. Jde o třívrstvý keramický komín vhodný pro všechny druhy paliv, výrobce uvádí dřevo, uhlí, plyn a olej a měl by to tedy být komín odolávající kondenzátu. To znamená, že kondenzát nezpůsobí poškození vnitřní vložky. Až potud by tedy bylo vše správně.

Špatná by mohla být montáž, ale tuto možnost tazatel vyloučil. Takže pak zbývá již jen provoz kotle a z něj vyplývající vysoká tvorba kondenzátu.

Bohužel tazatel neodpověděl na otázku, jak často byl komín čištěn a prohlížen. Pokud by byl komín čištěn a prohlížen tak, jak to vyžaduje legislativa, pak by se na závadu muselo přijít dřív, než se tak tragicky projevila.

Jan Leksa:

Obr. 1
Obr. 1
 • Kotel má deklarované vlastnosti při použití černého polského ekohrášku o výhřevnosti 23 MJ, nikoliv při hnědém bílinském uhlí s výhřevností do 18 MJ.
 • Konstrukce kotle je uzpůsobena pro krátkoplamenné palivo, nikoliv pro palivo s větším obsahem prchavé hořlaviny, kterou v zavodněné, vodou ochlazované části kotle NIKDY nespálíte a na površích s teplotou pod 85 °C zkondenzuje na dehet. Tedy nejen v komínu, ale již v kotli, kouřovodu, odkud i vytéká.
 • Před instalací kotle je třeba znát tepelnou ztrátu objektu a podle její hodnoty zvolit výkon kotle s rezervou na ohřev TUV. To znamená, nechat si udělat odborný výpočet.
 • Komínový tah závisí především na výšce komínu a teplotě spalin. Větší světlost komína je sice menším tahovým odporem, avšak díky většímu průměru a vnitřnímu povrchu, a tedy i nižší rychlosti proudění spalin odebírá takový komín více tepla ze spalin. Ty se v komíně více ochlazují a intenzívněji kondenzují. Proto se dělají tepelně technické návrhy komínů, aby se kondenzace co nejvíce potlačila, anebo vůbec nevyskytovala.
 • Každý kouřovod je vždy tahovou ztrátou a chladičem spalin, proto se ho podle výsledku výpočtu nebo specifik instalace doporučuje tepelně izolovat.
 • Spalinovou cestu (kouřovod a komín) je nutno po řádném provedení revize kontrolovat minimálně 1× ročně a vyčistit minimálně 3× ročně. Pokud se toto provádí, lze na závadu a vysokou tvorbu dehtu přijít včas, dříve, než dehet pronikne celou konstrukcí komína.
 • Zachránit zmíněný komín je bez výměny dehtem poškozených částí nemožné. Což však s největší pravděpodobností bude znamenat komín postavit znovu.

Pro dokumentaci, jak se v praxi projevuje technická nekázeň, nerespektování nejen technických norem, ale i osvědčených pravidel správné praxe, jsem připojil obrázek (obr. 1).

U tohoto systémového komínu, který prochází nevytápěným prostorem, jsem jako revizní technik spalinových cest musel konstatovat:

„Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: 1) jednovrstvá část komína není odolná proti vlhkosti, 2) nízká rychlost proudění spalin, 3) jednovrstvá dvířka vybíracího otvoru, 4) chybí identifikační štítek komína…“

Závěr

Kotel, komín, otopná soustava, jejich instalace, palivo, provozní parametry a obsluha jsou spolu nedílně související části, které se navzájem ovlivňují. Pokud je i jen jedna z nich nevhodná, může se to projevit škodou na části jiné, jako je to v popsaném případě. Bohužel.

Kontroly kotlů – zprovozněna databáze oprávněných techniků

zdroj: tzb-info,ing.Zdeněk Lička

Databáze kontrolorů kotlů na pevná paliva je spuštěna. Zatím ještě není kompletní, ale lze se s ní začít učit pracovat.


© Fotolia.com

Ministerstvo životního prostředí zprovoznilo databázi osob oprávněných provádět kontroly spalovacích zdrojů na pevná paliva napojených na teplovodní otopnou soustavu.

Povinné kontroly teplovodních kotlů a topidel s teplovodním výměníkem spalující pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně smí podle zákona o ochraně ovzduší (dále jen zákon) provádět pouze fyzická osoba, která byla proškolena výrobcem tohoto spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Zákon tyto techniky označuje jako odborně způsobilé osoby (OZO). Podle § 17a zákona má od 1. 1. 2020 MŽP zprovoznit tzv. databázi OZO (dále jen Databáze), která má provozovatelům povinně kontrolovaných spalovacích zdrojů umožnit jednoduché vyhledávání techniků, kteří jsou oprávnění kontrolovat právě ten jejich kotel či kamna.

Databáze OZO

Dle zákona je Databáze informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů o OZO a současně umožňuje komunikaci provozovatele přímo s výrobcem jeho spalovacího zdroje týkající se dostupnosti OZO. Správcem Databáze je MŽP a údaje do ní vkládají a aktualizují výrobci spalovacího zdrojů. Výrobci jsou povinni údaje o OZO do Databáze vložit nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy OZO udělili oprávnění k instalaci, provozu a údržbě stacionárního spalovacího zdroje nebo jeho změny.

Databáze je zprovozněna

Vzhledem k velkému počtu OZO mají výrobci spalovacích zdrojů možnost vkládat do Databáze údaje o proškolených OZO již od léta letošního roku. Pro provozovatele zdrojů měla být Databáze přístupná nejpozději od 1. ledna 2020, MŽP ji však zkušebně zprovoznilo již nyní. I z tohoto důvodu nejsou doposud do Databáze zavedeny všechny OZO.

Zde je důležité zdůraznit, že od 1. ledna 2020 má také OZO novou povinnost hlásit do stejného informačního systému výsledky provedené kontroly zdroje (nejpozději do 60 dnů od provedení kontroly). Takže OZO, která nebude v Databázi registrovaná nemůže zpětně provádět hlášení o výsledku kontroly, což je přestupek, který může být „ohodnocen“ pokutou až 50 tisíc korun.

Jak vyhledat OZO? Základ je přesná adresa

Odkaz na Databázi je na webových stránkách MŽP zde. Po otevření odkazu se objeví obrazovka s možností zadání základních údajů (viz obr.1).

Klíčové je správně zadat přesnou adresu žadatele o informaci. Adresa musí souhlasit s adresou uvedenou v občanském průkaze. Systém si ověřuje existenci zadávané adresy a na neexistující nereaguje.

Dalším povinným údajem je okruh vzdálenosti v km od zadané adresy, ve kterém chcete příslušné OZO vyhledat. Pokud zadáte pouze tyto dva údaje a kliknete „vyhledat“, zobrazí se vám všechny OZO oprávněné ke kontrolám od všech výrobců, typů, značek a modelů v zadaném okruhu. To jistě nechcete.

Vyhledávání OZO si proto zpřesníte zadáním jména výrobce (databáze nabídne seznam registrovaných výrobců, zatím tam nejsou všichni).

Dále je možné zadat typ kotle (Databáze opět nabídne výběr z možných variant…prohořívací, odhořívací, autommatický,…), a dále značku a model konkrétního kotle.

Konkrétní příklad

Vyhledávání si uveďme na konkrétním příkladu. Znám jméno výrobce a typ mého kotle. Zadám přesnou adresu a zvolím, že chci vyhledat OZO v okruhu 100 km a kliknu na „vyhledat“. Výsledek je na obr. 2. Zobrazí se podrobná mapa s označením sídla OZO zaregistrovaných ve zvoleném okruhu 100 km. Pod mapou je uveden seznam všech nalezených OZO. U každé OZO lze poté otevřením odkazu „zobrazit detail“ zjistit všechna oprávnění, které má udělena. Tedy které typy kotlů a od kterých výrobců je OZO oprávněna kontrolovat.

Obr.1 úvodní strana Databáze pro zadání základních údajů
Obr.1 úvodní strana Databáze pro zadání základních údajů
Obr.2 Výsledek vyhledávání
Obr.2 Výsledek vyhledávání

Nejen kotle, ale i topidla s teplovodním výměníkem

I když se v Databázi dá vyhledávat pouze podle „výrobce kotle“, „typu kotle“, „modelu a značce kotle“, musí v ní být uvedena samozřejmě také lokální topidla s teplovodním výměníkem. Pokud je tento výměník napojený na otopnou soustavu a celkový příkon topidla (sálavá složka i „teplovodní“ podíl) je minimálně 10 kW, je nutné také u tohoto spalovacího zdroje provádět pravidelné kontroly podle zákona o ochraně ovzduší a na tyto zdroje musí být výrobci také zaškoleny a do Databáze zavedeny OZO.

Kontrola kotle, nikoliv revize!!!

Na TZB-info jsme již v mnoha článcích uvedli, že je velký rozdíl mezi revizí a kontrolou kotle. Revize se týkají tlakových zkoušek velkých spalovacích zdrojů a provádět je mohou pouze stanovení specialisté. Kontrola kotle se týká ovšem jeho vlivu na vnější ovzduší a je prováděna na základě ustanovení jiného zákona než revize kotle.

Revizní technik kotlů není automaticky oprávněn provádět kontroly kotlů jako OZO.

Jako znalec z oboru jsem se bohužel setkal již s velkým počtem případů, kdy kontroly podle zákona o ochraně ovzduší prováděli revizní technici, kteří k tomu nebyli oprávněni. Byli zákazníkem, který nezná přesný význam pojmu kontrolor a revizní techniky požádáni o revizi kotle, a tak ji provedli. Bez toho, že by zákazníka na jeho omyl neupozornili.

To vše je důsledek zaměňování pojmů revize a kontrola kotle i ze strany státních orgánů. K této záměně bohužel přispívá i MŽP, když na svých stránkách odkazuje na Databázi jako na „Revize kotlů na pevná paliva“.

Schiedel-nové systémy

V rozhovoru natočeném na veletrhu ForArch 2019 se Ing. Jiří Vrba, technický ředitel společnosti Schiedel s.r.o., nejprve krátce vyjádřil k problematice nové normy řešící prostup spalinového systému hořlavou konstrukcí bez provětrávané mezery. Hlavní pozornost v rozhovoru je však věnována problematice větrání rodinných domů. Na příkladu novinky v sortimentu Schiedel, větracího systému KombiAir, ukazuje Ing. Vrba zásadní kritéria, která by měl každý stavebník zvážit.

Nový větrací systém KombiAir

 

V rozhovoru natočeném na veletrhu ForArch 2019 se Ing. Jiří Vrba, technický ředitel společnosti Schiedel s.r.o., nejprve krátce vyjádřil k problematice nové normy řešící prostup spalinového systému hořlavou konstrukcí bez provětrávané mezery. Hlavní pozornost v rozhovoru je však věnována problematice větrání rodinných domů. Na příkladu novinky v sortimentu Schiedel, větracího systému KombiAir, ukazuje Ing. Vrba zásadní kritéria, která by měl každý stavebník zvážit.

Vedení spalinové cesty u hořlavé konstrukce

Nové znění normy EN 1443 upřesňující mj. podmínky instalace spalinových cest s ohledem na požární odolnost okolních konstrukcí je k využití, zatím ale jen v oficiálních jazycích EU. Odstraňuje dosavadní nejasnosti při posuzování prostupu spalinové cesty hořlavou konstrukcí, například dřevěnou konstrukcí stropu, neboť posouzení dle dřívějšího znění počítalo jen s provětrávanou mezerou.

Požadavky na nízkou energetickou náročnost staveb se promítly do nutně vysoké těsnosti obálky budovy a provětrávaná mezera mezi stavební konstrukcí a spalinovým systémem přestala být možná. Typicky jde o nové rodinné domy, z nichž mnohé plní standard budov s téměř nulovou spotřebou energie již dnes a od 1. ledna 2020 budou muset být takové všechny. Pokud si stavebník domu chce instalovat například krbová kamna atp., podle stávající technické legislativy se musel spolehnout na doporučené řešení spalinové cesty od výrobce. Podle Ing. Jiřího Vrby, technického ředitele společnosti Schiedel, je pravděpodobné, že uvedená norma bude v českém jazyce vydána ještě letos, maximálně počátkem roku 2020. Pak budou mít stavebníci oporu i v příslušné ČSN a sjednotí se i přístup revizních techniků spalinových cest při zpracování revizí ke kolaudačnímu řízení.

Větrání a spalinový systém mají hodně společného

Společnost Schiedel je známá jako výrobce a dodavatel kompletních spalinových systémů, jak keramických, tak kovových. Méně známé je to, že již před časem Schiedel nabídl trhu větrací systém. Jak uvádí v rozhovoru Ing. Vrba, tak na něj nyní navazuje novinka KOMBIAIR, do které Schiedel promítl své zkušenosti s vedením vzduchu a plynů ve stavbách a v kombinaci s progresívními prvky větrací techniky vytvořil unikátní systém. Ten je založen na unifikovaném stavebním základu Schiedel, který je používán pro komíny, pro monoblok King Fire Parat obsahující vestavěná kamna především pro prefabrikované domy a nyní tedy i pro větrací systém. Společný základ umožňuje v domě vytvořit konstrukční centrum, ve kterém je sloučen zdroj tepla na pevná paliva, plyn, dále systém pro odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu a větrací systém s rekuperací tepla s přívodem i odvodem vzduchu.

Velkým přínosem pro komfort větrání systémem KombiAir je využití těžších stavebních konstrukcí, které redukují hluk z větrací jednotky na unikátní hodnotu akustického tlaku okolo 34 dB, což je evropská špička. Této problematice se Ing. Vrba v rozhovoru věnuje velmi podrobně, neboť i hygienicky správně navržené větráni může být nekomfortní právě z důvodu vysokého hluku.

Zásadní výhodou pro stavebníka je integrace větracího systému již do stavebního projektu domu. Pro stavební řízení není nutné detailní řešení všech TZB systémů. V případě KOMBIAIR musí projektant základ tohoto systému do projektu zakreslit. A tím je v zásadě zabráněno pozdějším problémům, které vznikají, když je v projektu uvedeno jen to, že větrání bude nějak řešeno, ale nepočítá se s konkrétním místem atp.

Systém KOMBIAIR si může nechat stavebník vyprojektovat a instalovat odbornou firmou, ale instalace je možná i svépomocí. I tomuto způsobu snižujícímu pořizovací náklady by měl předcházet výpočet potřebných větracích množství vzduchu a tras tak, aby proudění vzduchu probíhalo vyváženě a nebylo nutné přívod vzduchu do místností škrtit až na vyústkách v místnostech.

 

Systém Kombiair

Schiedel SIRIUS a PERMETER SMOOTH AIR – řešení pro nízkoenergetické a pasivní domy

Kompletní postup: jak se zaregistrovat do EET

Alena pracuje jako kosmetička. Od května 2020 pro ni začne platit EET, protože jí klienti platí hotově. Ale aby mohla evidovat tržby, musí se nejdřív zaregistrovat do EET a získat certifikát. Přečtěte si, jak se zaregistrovat do EET, jak dlouho registrace trvá a co všechno musíte zařídit na Daňovém portálu finanční správy.

Ještě před 1. květnem 2020, kdy začíná 3. a 4. vlna EET, musíte zařídit několik důležitých věcí spojených s evidováním tržeb. Postupujte chronologicky podle našeho návodu a buďte si jistí, že na nic důležitého nezapomenete.

Návod platí pro podnikatele, kteří evidují v běžném (on-line) režimu. Pokud plánujete vypisovat papírové účtenky (off-line režim), týká se vás jiný postup. Musíte si podat žádost o zařazení do off-line režimu na úřadě. Detailní informace najdete v tomto článku.

 

Krok 1: požádejte o autentizační údaje přes Daňový portál nebo na úřadě

Abyste se mohli přihlásit do EET systému finanční správy, potřebujete přihlašovací neboli autentizační údaje. Ty tvoří:

 • přihlašovací jméno
 • a heslo.

Získáte je on-line do datové schránky na základě žádosti, kterou zadáte na Daňovém portálu. Druhou variantou je, že zajdete požádat na finanční úřad, kde je rovnou taky dostanete. 

Časová náročnost záleží na postupu, který si vyberete. Pokud se rozhodnete pro osobní vyzvednutí údajů, musíte vyrazit na úřad, ale údaje hned dostanete. Žádost on-line se jeví jako rychlejší, ale nezapomeňte, že úředníkům bude několik dní trvat, než vám údaje pošlou.

>>Přečtěte si podrobný postup, jak získat autentizační údaje<<

 

Krok 2: Přihlaste se do aplikace EET

Protože už máte autentizační údaje, můžete se přihlásit na Daňovém portálu do aplikace EET. Tam uděláte další kroky, například požádáte o certifikát. Podívejte se, jak to na Daňovém portálu vypadá:

Přihlaste se do EET aplikace na Daňovém portálu

 

Krok 3: Ohlaste v EET aplikaci vaše provozovny

pojízdná prodejna

Pokud prodáváte z auta a každou chvíli jste někde jinde, uveďte při registraci provozovny SPZ vašeho auta.

Do aplikace EET zadejte, kolik máte provozoven. To je důležité, abyste pro každou získali vlastní číslo, které pak bude uvedené na účtenkách. Tento krok vám nezabere déle než několik minut.

 

Krok 4: Požádejte o EET certifikáty

Až ve čtvrtém kroku si můžete požádat o EET certifikát. Podle něj EET systém pozná, že jste to vy, kdo posílá datovou zprávu o tržbě.

Pokud se s tím nechcete moc párat, zařiďte si jen jeden certifikát. Bude vám stačit, i když máte více pokladen a provozoven. Klidně si ale můžete stáhnout vlastní certifikát do každé pokladny.

S certifikátem vás žádné prodlevy nečekají – stáhne se vám poté, co o něj požádáte. 

Certifikáty pak platí tři roky. Poté si musíte vygenerovat nové.

 

Krok 5: nahrajte si certifikáty do pokladen

Na závěr získané certifikáty nainstalujte do své pokladny. Postup najdete v návodu k vašemu pokladnímu zařízení, takže by to nemělo zabrat moc času. Pokud na to ale nepřijdete, požádejte o pomoc prodejce vašeho pokladního zařízení. 

💡 TIP: Pokud máte pár prodejů denně, EET zvládnete s bezplatnou aplikací Profi Účtenka. V první a druhé vlně EET si ji stáhlo přes 27 tisíc podnikatelů. Profi Účtenku můžete používat na svém mobilu, tabletu nebo počítači, stačí si dokoupit malou tiskárnu účtenek.

 

Resumé: registrace do EET vám moc času nezabere, ale neodkládejte ji

Nechat přípravu na EET na poslední chvíli se vám nemusí vyplatit. Ve dvou krocích se to totiž může zadrhnout na úřednících:

 1. při přidělování autentizačních údajů na základě on-line žádosti
 2. a při přidělování certifikátů.

Zároveň počítejte s tím, že s nahráním certifikátu do pokladního zařízení si možná neporadíte sami a budete muset volat prodejci. Ten však může být před začátkem poslední vlny vytížený a nemusí si na vás na poslední chvíli najít čas.

Proto začněte s registrací do EET nejpozději na začátku dubna 2020.

 

Funkce, kterou možná neznáte

Daňový portál neslouží jen pro podnikatele a OSVČ, ale i pro veřejnost. Jakoukoliv účtenku, kterou dostanete ke svému nákupu, si můžete na Daňovém portálu ověřit. 

Zároveň si zde ověříte i vaše vlastní účtenky, které vydáváte – ať máte jistotu, že vše funguje správně.

Kontrolu EET účtenky uděláte na stejné stránce, kde jste už dříve žádali o autentizační údaje.

>Zkontrolujte si EET účtenku v sekci Pro veřejnost<<

Vše o EET účtenkách na jednom místě

Po registraci do EET vás čekají účtenky. Vše důležité najdete v kompletním průvodci EET účtenkami. Dozvíte se, co musí účtenka obsahovat a jak na jeden lístek dostat kromě EET i údaje, které kontroluje ČOI. Ujasníte si, kdy EET účtenku vystavit a jak postupovat, pokud budete evidovat v běžném, zjednodušeném nebo novém „off-line” režimu.

Přečíst průvodce účtenkami >>

Jak na nové papírové EET

„Off-line” neboli „papírové” EET je novinka, která platí od května 2020. Oficiálně se tento třetí režim EET jmenuje zvláštní a je určený pro nejmenší podnikatele. Ti budou mít místo pokladny papírové bločky, které budou vydávat zákazníkům a zároveň archivovat pro finanční správu. Nový režim je ale spojený s docela velkým množstvím administrativy.

Pro koho se hodí off-line EET a jak funguje >>

Jak vypadají papírové účtenky pro off-line EET >>


Stáhněte si zadarmo povinné cedulky do provozovny

I podnikatelé ze 3. a 4. fáze EET si musí vystavit oznámení, že evidují tržby. Připravili jsme pro vás cedulky, které si zdarma stáhnete, vytisknete a umístíte v prodejně. Vyberete si jen cedulku k režimu, ve kterém evidujete, a máte to bez práce.

Stáhnout informační cedulku zdarma >>

Podnikatelé si oblíbili ProfiPad Plus

Aktuálně nejkupovanější pokladnou pro 3. a 4. vlnu EET je ProfiPad Plus. Je bez paušálu, vydrží nabitý až 5 dní, dobře se drží v ruce a má zabudovanou tiskárnu. Díky pohodlným tlačítkům se vám bude dobře ovládat a splníte všechny EET povinnosti.

Zjistit víc o oblíbeném ProfiPadu Plus >>


Zaslání datové zprávy o tržbě a vystavení účtenky nejsou jediné povinnosti u EET

zdroj:www.podnikatel.cz

Už před startem EET musí podnikatelé například splnit oznamovací povinnost u provozoven a jakmile začnou evidovat, musí na viditelném místě umístit informační oznámení.

 

Povinnosti před začátkem evidence

V květnu 2020 odstartují poslední dvě vlny EET, kdy povinnost evidovat tržby dopadne například na řemeslníky, účetní, lékaře či taxikáře. Pokud podnikatel nechce nebo nemůže využít zvláštní nebo zjednodušený režim a bude tržby evidovat v rámci běžného režimu, čeká ho několik povinností.

Ještě před samotným startem evidence je nutné učinit některé kroky a nejde jen o pořízení vhodného pokladního zařízení. Předně podnikatelé musí požádat o autentizační údaje. Jedná se o přihlašovací údaje, které jsou tvořeny uživatelským jménem a heslem (pro vyšší stupeň zabezpečení je možno využít rozšíření o kód zasílaný SMS na uvedené telefonní číslo). Za pomoci těchto údajů se pak musí přihlásit do webové aplikace Elektronické evidence tržeb na stránkách Daňového portálu, kde je třeba vyplnit informace o provozovnách. Pozor na to, že pojmem „provozovna“ se nemyslí provozovna ve smyslu živnostenského zákona. Údaje tak musí vyplnit i ti, kteří poskytují služby u zákazníka (např. malířské služby). Po vyplnění údajů musí podnikatelé ještě vygenerovat certifikát (nebo certifikáty), které slouží k autentizaci datových zpráv a k identifikaci podnikatele.

Čtěte více: Dotkne se vás v roce 2020 EET? Čtěte detailní návod, jak udělat registraci 

V čem spočívá evidenční povinnost

Kdo splní tyto kroky, může začít evidovat. Samotná evidence spočívá ve dvou věcech. Nejpozději při uskutečnění evidované tržby musí poplatník

 1. zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně a
 2. vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne.

Uskutečněním evidované tržby je pak dle § 18 odst. 2 zákona o evidenci tržeb

 • přijetí evidované tržby, nebo 
 • vydání pokynu k jejímu provedení, pokud byl tento pokyn vydán dříve.

Především řemeslníci by pak neměli zapomenout na to, že zaslaní datové zprávy a vystavení účtenky je nutné učinit nejpozději při uskutečnění tržby, tedy že lze obě povinnosti splnit dříve. Pokud bude například zedník něco stavět, nemusí mít při inkasování peněz s sebou kasu a tiskárnu, ale tržbu (pokud ví celkovou částku) může zaevidovat a účtenku vytisknout v klidu předtím doma.

Rozsah zasílaných údajů

Podle § 19 zákona o evidenci tržeb musí podnikatelé zaslat datovou zprávou tyto údaje:

 • daňové identifikační číslo poplatníka,
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 • pořadové číslo účtenky,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • celková částka tržby uvedená v české měně,
 • bezpečnostní kód poplatníka,
 • podpisový kód poplatníka,
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je také:

 • celková částka plateb určených k následnému čerpání nebo zúčtování uvedená v české měně,
 • celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby, uvedená v české měně,
 • daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje,
 • základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty uvedená v české měně,
 • celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu uvedená v české měně,
 • celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží uvedená v české měně.

V případě výše zmíněných šesti údajů však platí, že je nemusí posílat všichni podnikatelé. Podnikatelé, kteří již evidují, by neměli především zapomenout, že od začátku listopadu platí v zákoně upřesnění, že výše tržby a daně se musí zasílat v české měně.

Průvodce EET

Koho a odkdy se EET týká? Jaké všechny povinnosti se s EET pojí? Jak vybrat pokladní systém? Přečtěte si našeho velkého průvodce elektronickou evidencí tržeb.

Údaje na účtence

Poplatník je na účtence povinen uvádět

 • fiskální identifikační kód,
 • své daňové identifikační číslo, pokud není jeho kmenová část tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo,
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 • pořadové číslo účtenky,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • celkovou částku tržby v české měně,
 • bezpečnostní kód poplatníka,
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje, pokud není kmenová část tohoto daňového identifikačního čísla tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo. Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód. K tomu může dojít buď při výpadku internetu, při poruše pokladního zařízení, nebo tehdy, pokud podnikatel eviduje tržby ve zjednodušeném režimu.

Nezapomeňte na informační povinnost

Kromě zaslání datové zprávy a vydání účtenky však podnikatelé musí plnit ještě tzv. informační povinnost. Na místě, kde se provádějí evidované tržby, je třeba umístit informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné. U tržeb evidovaných na internetu je nutné toto informační oznámení také umístit na web. Přestože se zdá, že jde o banalitu, kontroloři tuto povinnost hlídají a dávají za její nesplnění pokuty.

Obsahem informačního oznámení je:

• text ve znění Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin., eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu,

Zákon přímo neupravuje formu informačního oznámení (např. podklad, velikost nebo barvu písma). Hlavní je, aby z pozice zákazníka bylo toto informační oznámení dostatečně viditelné a čitelné. Existence informačního oznámení, příp. jeho modifikace co do viditelnosti a čitelnosti, je vyloučena z povahy věci v případech některých činností prováděných v terénu či u zákazníka. Zatímco třeba instalatéři oznámení u zákazníka řešit nemusí, účetní, která má kancelář u sebe v bytě, ano. Má-li tedy v bytě podnikatel kancelář, může oznámení vystavit např. na stůl, u kterého přijímá klienty. Pokud v bytě klienty nepřijímá a navštěvuje je v jejich sídle, oznámení mít nemusí, potvrdil serveru Podnikatel.cz Zdeněk Vojtěch z tiskového oddělení ministerstva financí.

Kontroly kotlů na pevná paliva – nový kotel až do 36 měsíců po instalaci

zdroj: tzb-info,Ing. Zdeněk Lyčka

Kdy se musí kontrolovat nový kotel na pevná paliva? Při instalaci a uvedení do provozu ne, lhůta je až do 36 měsíců po instalaci.

Každý kotel na pevná paliva musí podle zákona o ochraně ovzduší projít povinnou kontrolou technického stavu, pro kterou se bohužel vžil nesprávně výraz revize kotle. Kontrola již provozovaného kotle musí proběhnout 1 x za 36 měsíců, ovšem jak je tomu u nově instalovaného kotle? Je běžnou praxí, že firma instalující kotel, při jeho uvedení do provozu provede také onu zákonnou kontrolu technického stavu s tím, že si ji samozřejmě často nechá také zaplatit. Velice frekventovaným dotazem v naší poradně pak je, zda musí u nově instalovaného kotle být provedena první kontrola ihned při jeho uvedení do provozu, či stačí, že proběhne až v zákonem stanovené lhůtě 36 měsíců.

Co říká zákon

Cílem zákonného ustanovení, které definuje pravidelné kontroly kotlů na pevná paliva je zajistit, aby byly provozovatelem zdroje dodržovány podmínky provozování stanovené výrobcem kotle, a ověření toho, zda během provozování nejsou porušována zákonná pravidla (například spalování odpadů či zákonem zakázaných paliv). Přesné paragrafové znění je následující:

§ 17 Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje

(1) Provozovatel stacionárního zdroje je povinen

h) provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím fyzické osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje…(dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem………

Kontrola provozu, údržby, používaného paliva

Odborně způsobilá osoba (OZO) musí podle zákona provést kontrolu technického stavu a provozu kotle a vydat doklad o tom, že kotel je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.

Do dokladu o kontrole mimo jiné musí OZO zaznamenat, zda:

 • Technický stav kotle vyhovuje pokynům výrobce.
 • Spalovací zdroj je provozován v souladu s pokyny výrobce.
 • Je spalováno palivo určené výrobcem.
 • Není indikováno spalování odpadu.

Výše popsané skutečnosti logicky nelze kontrolovat u předávaného kotle, který nový majitel ještě neprovozuje.

Při instalaci kotle OZO jeho provozovatele zaškolí a poučí o podmínkách správného provozu kotle a teprve následně (!), do 36 měsíců od instalace, přijde v rámci pravidelné kontroly ověřit, zda provozovatel tyto podmínky opravdu dodržuje a vydá o tom patřičné osvědčení.

Kde vzniklo nedorozumění

Jak jsem již zmínil, povinnost pravidelné kontroly spalovacích zdrojů na pevná paliva zavedl nový zákon o ochraně ovzduší, který nabyl účinnosti v září 2012. V původním znění zákona bylo uvedeno, že kontrola se provádí jednou za dva kalendářní roky s tím, že všechny zdroje musí mít první kontrolu provedenu nejpozději do konce roku 2016, bez ohledu na stáří kotle. Takže, pokud byl například instalován nový kotel v listopadu 2016, podle zákona musel mít provedenu první kontrolu nejpozději do konce roku, tedy do měsíce. Proto se během „první vlny“ kontrol u nově instalovaných zdrojů v roce 2016 automaticky vyplňoval také doklad o zákonné kontrole, aby OZO nemusela k tomuto kotli jezdit znovu během několika týdnů. To byla ovšem anomálie, která pro další kontroly po roce 2016 již neplatí. Po roce 2016 již platí zákonná perioda kontrol, která byla novelou zákona v roce 2018 prodloužena na 36 měsíců.

Technik, který je současně OZO, když současně s instalací nového kotle na pevná paliva provádí za úplatu i kontrolu technického stavu a provozu kotle a zdůvodňuje to požadavkem Zákona o ochraně ovzduší, se dopouští klamání zákazníka.

Kotlíkové dotace a revize spalinových cest

Většina krajů umožňuje podání žádosti pouze elektronicky, následně je třeba dodat podepsanou papírovou žádost s povinnými přílohami.

 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva (pro potvrzení emisní třídy stávajícího zdroje).
 • Fotografie štítku starého kotle (pokud existuje).
 • Fotografie starého kotle a jeho napojení na otopnou soustavu a komínové těleso.
 • Doklad o ekologické likvidaci starého kotle v zařízení, které je k tomu oprávněno.
 • Doklad o konkrétním typu budoucího realizovaného zdroje s označením SVT kódu (doklady typu cenová nabídka, objednávka, smlouva o dílo, smlouva o smlouvě budoucí či faktura v případě již zrealizované výměny stávajícího kotle).
 • Další přílohy dle požadavku daného kraje (písemný souhlas spoluvlastníků, kopie smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele atd.)

Vyúčtování kotlíkové dotace – po realizaci, v případě schválení dotace

Po ukončení realizace projektu (výměny kotle) je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli – příslušnému krajskému úřadu – finanční vyúčtování realizovaného projektu. Společně s finančním vyúčtováním projektu (tzv. závěrečnou zprávou) je nutno doložit tyto přílohy:

 • Fotodokumentace odstranění starého zdroje tepla
 • Potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle (např. ze sběrny nebo výkupu kovů) – kopie
 • Fotodokumentace nově instalovaného kotle (nového zdroje vytápění), jeho napojení na otopnou soustavu a na komínové těleso
 • Fotodokumentace nové otopné soustavy nebo akumulační nádoby (byla li realizována)
 • Revizní zpráva o uvedení nového zařízení do provozu – kopie
 • Revize spalinové cesty – kopie
 • Kopie oprávnění k uvedení kotle do provozu – kotle na biomasu (osvědčení topenář a montér kotlů na biomasu
 • Kopie účetních dokladů týkajících se realizace výměny zdroje tepla a souvisejících opatření
 • Kopie bankovního výpisu nebo pokladního dokladu dokládající úhradu

 

Důvody proč se vyžaduje Revizní zpráva spalinové cesty :

Vyhláška 34/2016 Sb. jasně specifikuje , kdy se revize spalinové cesty provádí :

§ 3

Revize spalinové cesty

(1)      Revize spalinové cesty se provádí

 1. a)      před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
 2. b)      při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
 3. c)       před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
 4. d)      před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,

Poznámka :

Jaký mají vztah Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (dále jen Zákon) a povinné výměny kotlů tříd 1 a 2 na pevná paliva? Odpověď na otázku zní, že zcela zásadní. Při výměně starého nevyhovujícího kotle za nový spalovací zdroj (spotřebič paliv) se významně mění podmínky pro provozování spalinové cesty (komína) a před napojením nového spalovacího zdroje tak musí být odborníkem překontrolována jejich funkčnost a bezpečnost provozu pro nový účel použití.

Dále při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv nebo před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu. To znamená, že revize se provádí vždy při výměně starého kotle za nový, pokud nový kotel není zcela identický, jako kotel starý. Takže revize spalinové cesty je při povinné výměně kotlů tříd 1 a 2 nutná.

Pokud to tedy shrneme, komín (spalinová cesta) musí být pravidelně čištěn a kontrolován. V případě, že dochází ke změně spalovacího zdroje, který má být na komín napojen, je nutné také provést jeho revizi, tedy ověření toho, zda z provozního a bezpečnostního hlediska vyhovuje podmínkám provozu nového zdroje.

Při instalaci nového kotle bývají často potřebné i úpravy komína. Při provozu moderního kotle na pevná paliva totiž nedochází k tak vysoké teplotě spalin a má jiné požadavky na komínový tah. Předimenzované nebo poddimenzované spalinové cesty mohou paradoxně způsobit poškození nového kotle již po pár měsících provozu.

 

Vyvložkování nebo úprava komína pro nový kotel je již stavební prací, kterou musí, dle vyhlášky, zakončit revize spalinových cest, tedy kouřovodu a komína. Tu provede kominík s profesní kvalifikací revizního technika spalinových cest. Ověřit si způsobilost kominíka k provádění revizí si můžeme na stránkách Hasičského záchranného sboru ČR:  www.hzscr.cz.