Jak postupovat při kolaudaci objektu s instalovaným komínem bez připojeného spotřebiče (v případě, že spotřebič není základním zdrojem pro vytápění objektu nebo přípravu TUV)

autor : Ing.Waltr Sodomka,Messy s.r.o.

V novostavbách, a to nejen rodinných domků, je často během výstavby instalován komín, ke kterému ale není v době kolaudace objektu připojen žádný spotřebič. Může se jednat o komíny pojistné, ale častějším případem je, že majitel neměl na výběr spotřebiče čas, chuť nebo finance.

        Stavební úřady ovšem i na tyto komíny požadují „revizi“, a to přesto, že revizní zprávu spalinové cesty, dle zákona 133/1985 Sb. v aktuálním znění a dle vyhlášky 34/2016 Sb., na neúplnou spalinovou cestu vystavit nelze.

        Jak tedy v těchto případech postupovat, aby nedošlo ke kolizi s platnou legislativou?

Pokusme se situaci rozebrat v několika krocích:

1 – kolaudace

Při kolaudaci objektu se obecně vychází z dikce §152 zákona č.183/2006 Sb. v aktuálním znění (stavební zákon), který mimo jiné uvádí:

  • 152 Stavebník

(1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru.

 

        Z výše uvedeného vyplývá oprávněnost požadavku stavebního úřadu na posouzení komínu i bez připojeného spotřebiče, a to i přesto, že citovaná vyhláška 111/1981 Sb. již není platná. Komín sám o sobě, jako nedílná součást stavby musí (i bez připojeného spotřebiče) obecně splňovat požadavky dané § 8 vyhlášky 268/2009 Sb. v aktuálním znění (o technických požadavcích na stavby), který mimo jiné uvádí:

  • 8 Základní požadavky

(1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou:

  1. a) mechanická odolnost a stabilita,
  2. b) požární bezpečnost,
  3. c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí,
  4. d) ochrana proti hluku,
  5. e) bezpečnost při užívání,
  6. f) úspora energie a tepelná ochrana.

(2) Stavba musí splňovat požadavky uvedené v odstavci 1 při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby.

(3) Výrobky, materiály a konstrukce navržené a použité pro stavbu musí zaručit, že stavba splní požadavky podle odstavce 1.

 

          Pro praktické požadavky, týkající se nikoliv celé spalinové cesty, ale pouze komínů je v dalším textu vyhlášky několik odstavců např. v §24 a §38.

Je tedy zřejmé, že posouzení komínu a vydání zprávy je pro stavební řízení nezbytné.

 

Současně je nutné vycházet i z obecného předpokladu, že je uživatelsky jednoduché osadit spotřebič paliv jako v podstatě designový spotřební produkt bez přímého a nezbytného vlivu na provoz stavby, který současně není pevně spojen se stavbou a není tedy její součástí v rámci kolaudace a nelze tedy kolaudaci objektu podmínit jeho osazením.

 

2 – jedná se o revizi ?

          Klíčovou otázkou ovšem zůstává rozsah a označení této zprávy, což je problematika, která není přímo legislativně zpracována.

          Lze poměrně jednoduše dovodit, že se nemůže jednat o revizní zprávu spalinové cesty, protože podle §24 odst.1 výše citované vyhlášky 268/2009 Sb.:

…. Bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami.

 

          Z výše uvedeného vyplývá, že revizní zprávu spalinové cesty lze tedy vystavit pouze a jedině pro potvrzení bezpečnosti spalinové cesty již instalovaného spotřebiče.

          Rovněž aktuálně platná definice spalinové cesty jako takové vylučuje možnost její redukce pouze na komín, ale za spalinovou cestu musí být považován i kouřovod a hrdlo spalinové komory spotřebiče. Viz.například § 43 odst.2, zákona č.133/1985 Sb. (požární zákon) v aktuálním znění:

Spalinovou cestou se pro účely tohoto zákona rozumí dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší.

 

        Rovněž související vyhláška č.34/2016 Sb. (o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty) v § 3 definuje požadavek na revizi v přímé návaznosti na provoz, tj. na osazení spotřebiče:

 

(1) Revize spalinové cesty se provádí

  1. a)před uvedením nové spalinové cesty do provozu ………

 

        V příloze výše uvedené vyhlášky je pak definován rozsah revize tak, že přímo vyžaduje připojení spotřebiče, mimo jiné:

 

  1. c)posouzením, zda provedení a stav spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojeného spotřebiče paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,

 

V technickém protokolu vzoru revizní zprávy je pak vyhláškou požadováno mimo jiné:

 

C.

Popis připojeného spotřebiče paliv – uvede se druh, typ, provedení, určení a výkon připojeného spotřebiče paliv.

D.

Popis kouřovodu – samostatný, společný, materiál, světlý rozměr, délka, výška svislé části, izolace, počet kolen, úhly, kontrolní/čistící/měřící otvory, sklon, těsnost, kotvení, redukce.

I.

Výpočet spalinové cesty – přílohou technického protokolu je výpočet spalinové cesty

           

Lze tedy poměrně jednoznačně dovodit, že bez připojeného spotřebiče paliv nelze vystavit revizní zprávu spalinové cesty.

 

3 – zákonná rizika

 

        Lze tedy poměrně s jistotou konstatovat, že nelze vystavit „revizní zprávu spalinové cesty“, ale pravděpodobně ani žádný jiný dokument se slovem „revize“ ve svém názvu. Pojem „revize“ je totiž legislativně jasně vyhrazen pouze pro komplexní posouzení provozní funkčnosti celé spalinové cesty a nelze ho tudíž použít v jiné souvislosti.

 

Případné vystavení revizní zprávy na neúplnou spalinovou cestu lze považovat například za porušení § 2950 zákona č.89/2012 Sb. (občanský zákoník) v aktuálním znění, kde je uvedeno mimo jiné:

 

Škoda způsobená informací nebo radou

Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti.

 

 Vystavení revize na neúplnou spalinovou cestu tedy může uvést v omyl jednak majitele (provozovatele), ale především zaměstnance stavebního úřadu při kolaudaci objektu. Ti mohou mít za to, že již byla splněna zákonná povinnost revize spalinové cesty a následně připojit (povolit připojení) a začít provozovat spotřebič paliv. Pokud přitom komín např. nemá pro daný spotřebič patřičnou certifikaci nebo požární odolnost a dojde k destrukci objektu nebo poškození zdraví, může se majitel objektu pravděpodobně úspěšně opřít o výše uvedený § 2950 a přenést odpovědnost na zpracovatele „revize“.

 

Jak tedy prakticky postupovat:

 

Jak bylo uvedeno, legislativní rámec není pro tento případ zcela konkrétně vymezen, nicméně pro kolaudaci je posudek komínu nezbytně nutný.

 

Prakticky nejjednodušším řešením je tedy vyhnout se v názvu i textu slovu „revize“ a provést zpracování „posudku komínu“ s výslovným uvedením, že se jedná pouze o podklad ke kolaudaci objektu a že se nejedná o revizní zprávu dle zákona 133/1985 Sb. v aktuálním znění. Pro praktický vzhled lze vycházet ze vzoru revizní zprávy uvedeného ve vyhlášce 34/2016 Sb. s tím, že údaje o kouřovodu, spotřebiči a výpočtu funkčnosti spalinové cesty jsou vynechány. Jako zpracovatele lze doporučit revizního technika spalinových cest, který je současně držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominík.

 

Takto provedeným dokumentem bude z hlediska stavebního zákona osvědčena vhodnost komínu dle § 8 jako nedílné součásti stavby. Současně by měl majitel stavby (provozovatel) jasně pochopit, že před budoucím připojením a uvedením spotřebiče do provozu musí zajistit vystavení revizní zprávy spalinové cesty a stavební úřad by měl tento požadavek zapsat do kolaudačního protokolu.

 

Závěr

 

        Stavebnictví prochází v posledních letech poměrně značným inovačním procesem, který sebou nese mimo jiné i specifické požadavky na jednotlivé stavební celky. Ze spalinové cesty (komínu) se stává poměrně sofistikované zařízení s jasně vymezenými vlastnostmi a určením, které prakticky vylučují možnost universálního použití. To zvyšuje nezastupitelnost komplexní revizní zprávy spalinové cesty, která nemůže a nesmí být nahrazena jakýmkoliv jiným dokumentem. Pokud se tak stane, byť i shodou okolností, může být odpovědnostní dopad na znalou osobu poměrně značný.

 

Ing.Waltr Sodomka

soudní znalec v oboru kominictví, komíny

revizní technik spalinových cest

znalec@messy.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Revize spalinových cest. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.