Portál pro účastníky stavebního řízení

Cílem projektu Stavebni-rizeni.cz je poskytnout účastníkům územního a stavebního řízení ucelené informace a kontakty a usnadnit jim tak tento legislativní proces. stavební řízení

Start Course

Kolaudace rodinných domů po 1. 1. 2018

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj Kolaudace rodinných domů po nabytí účinnosti novely stavebního zákona – zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Provádění stavby Rodinný dům musí být prováděn v souladu s ověřenou (stavebním úřadem) …

Kolaudace rodinných domů po 1. 1. 2018 Pokračovat ve čtení »

Start Course

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 1. Dokumentace skutečného provedení stavby obsahuje: 1.1. údaje o účelu a místu stavby, jméno a příjmení (obchodní firma) a adresu místa trvalého pobytu (sídla) vlastníka stavby, parcelní čísla pozemku podle katastru nemovitostí suvedením vlastnických nebo jiných práv a údaje o rozhodnutích o stavbě; pokud se rozhodnutí nezachovala, alespoň …

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Pokračovat ve čtení »

Start Course

Projekt požárně bezpečnostního řešení

Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) K zabránění či minimalizaci ztrát na životech a zdraví osob, zvířat a ztrát na majetku, stavební objekty musí: umožnit bezpečnou evakuaci osob a zvířat z hořícího objektu na volné prostranství (event. do jiného objektu), bránit šíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky uvnitř objektu a rovněž mimo objekt (např. na jiný objekt), umožnit zásah jednotek požární …

Projekt požárně bezpečnostního řešení Pokračovat ve čtení »

Start Course

Oznámení užívání stavby a kolaudační souhlas

Zdroj: Verlag Dashöfer Podle současné úpravy stavebního zákona (ust. § 119) lze dokončenou stavbu užívat na základě jejího faktického dokončení, oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas, jako nejpřísnější forma „povolení“ k užívání stavby, je ve stavebním zákoně upraven v ust. § 122, a je vyžadován u staveb, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, například nemocnic, …

Oznámení užívání stavby a kolaudační souhlas Pokračovat ve čtení »

Start Course

Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby

zdroj stavebniklubcz : V ust. § 152 jsou stanoveny obecné povinnosti stavebníka pro provádění stavby. Mezi nimi lze zmínit např. obecnou povinnost stavebníka dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, včetně opatření předepsané dokumentace pro tuto stavbu. V ust. § 152 odst. 4 stavebního zákona, které bylo novelizováno zákonem č. 225/2017 Sb., s účinností od 1. 1. …

Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby Pokračovat ve čtení »

Start Course

Jak postupovat při kolaudaci objektu s instalovaným komínem bez připojeného spotřebiče (v případě, že spotřebič není základním zdrojem pro vytápění objektu nebo přípravu TUV)

autor : Ing.Waltr Sodomka,Messy s.r.o. V novostavbách, a to nejen rodinných domků, je často během výstavby instalován komín, ke kterému ale není v době kolaudace objektu připojen žádný spotřebič. Může se jednat o komíny pojistné, ale častějším případem je, že majitel neměl na výběr spotřebiče čas, chuť nebo finance.         Stavební úřady ovšem i na tyto komíny …

Jak postupovat při kolaudaci objektu s instalovaným komínem bez připojeného spotřebiče (v případě, že spotřebič není základním zdrojem pro vytápění objektu nebo přípravu TUV) Pokračovat ve čtení »

Start Course

× Jak Vám mohu pomoci?