Požární bezpečnost staveb-všeobecné požadavky

Řeší norma ČSN 73 0810-upřesňuje požadavky na stavební výrobky a stavební konstrukce,popř na požárně bezpečnostní zařízení ve vztahu k ČSN 73 0802,ČSN 73 0804 a k navazujícím normám,podle nichž je navrhována požární bepečnost stavebních a technologických objektů v ČR.