Výpočty spalinových cest

Objednávejte Daming

                       Kominictví Volše

 

Výpočet a návrh spalinové cesty řeší změna č.2 ČSN 734201 kapitola 5 čl. 5.2.

Výpočty komínů

Spotřebič paliv má mít spalinovou cestu, která odpovídá typu a provedení spotřebiče paliv, jeho jmenovitému výkonu a jeho způsobu používání. Požadavkům spotřebiče, které stanový jejich výrobce, musí odpovídat konstrukce komínu (jednovrstvý, vícevrstvý, podtlakový, přetlakový, suchý, vlhký apod.), velikost průduchu komínu a jeho účinná výška. Teprve při správném navržení spalinové cesty může být zajištěn bezpečný odvod spalin od spotřebiče paliv do volného ovzduší a nejvyšší účinnost spotřebiče. Při poddimenzované spalinové cestě se spaliny, mohou vracet do prostoru kde je spotřebič umístěný a může tak docházet k ohrožení zdraví nebo i života fyzických osob a může docházet také k automatickému vypínání spotřebiče. Je-li spalinová cesta předimenzovaná, mají spaliny malou rychlost a mohou se silně se ochlazovat na stěnách průduchu komínu a tak při nedostatečné rychlosti spalin a nízké teplotě spalin může být komín málo nebo úplně nefunkční.

ČSN 734201 kapitola 5 čl. 5.2 :

Návrh spalinové cesty musí být doložen tepelně technickým a hydraulickým výpočtem podle ČN EN 13384-1,2

Vazba na vyhlášku č. 268/2009 Sb. :

Podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., ale i podle ČSN 73 4201:2010 musí být komíny a kouřovody navrženy a provedeny tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod spalin do volného ovzduší. Druhu a typu spotřebiči paliv, jeho jmenovitému výkonu, používanému palivu a teplotě spalin musí odpovídat velikost spalinové cesty, tedy světlý rozměr a účinná výška. Jakým způsobem revizní technik spalinových cest posoudí parametry spalinové cesty k připojenému spotřebiči paliv aby byla splněna podmínka  bezpečného odvodu spalin do volného ovzduší (za všech provozních podmínek) bez výpočtu spalinové cesty? Navíc nelze ani budovat předimenzované spalinové cesty, protože jedna z podmínek jejich funkce je, že rychlost při proudění spalin nesmí podkročit hodnotu 0,5 m/s.

Nedoložení výpočtu bude důvodem k nevydání revizní zprávy spalinové cesty.

Výpočet se musí dokládat i na vložkované komíny (není rozdíl z hlediska velikosti spalinové cesty mezi nově postaveným komínem a vyvložkovaným komínem).

Alternativně může být návrh spalinové cesty doložen technickou dokumentací výrobce zařízení dle poznámky k čl. 55.2. ČSN 734201.