Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

Požárně bezpečnostní řešení, zkráceně PBŘ, je nedílnou součástí každé projektové dokumentace stavby, u které to stanoví stavební zákon. Jedná se o velmi rozsáhlý dokument, ve kterém jsou podrobně popsány preventivní proti-požární opatření, jako jsou únikové východy, stanovení a rozsah požární techniky, odolnost stavebních konstrukcí a další řada odborných bezpečnostních a technicky zaměřených informací. V tomto článku se dočtete zákony týkající se PBŘ, dále pak informace o tom, kdo je oprávněn ho zpracovávat a co vše musí obsahovat.

PBŘ a legislativa

Požárně bezpečnostní řešení stavby se zpracovává na základě § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, a to v souladu s technickými podmínkami, které jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Kdo může zpracovávat PBŘ

Požárně bezpečnostní řešení stavby může zpracovávat pouze osoba, která k tomu má patřičné odborné oprávnění, a to dle Zákona č. 360/1992 Sb. České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Dokument PBŘ musí být jeho zpracovatelem vlastnoručně podepsán a opatřen razítkem se státním znakem České republiky.

Obsah požárně bezpečnostního řešení

Obsah požárně bezpečnostního opatření stavby může být individuálně přiměřeně rozšířen nebo omezen, a to v závislosti na velikosti a rozsahu stavby, ale také druhu předkládané projektové dokumentace. Níže je uveden seznam základních požadavků.

15 základních požadavků na PBŘ

 

1. Seznam podkladů

Seznam podkladů a dalších informací, které jsou použity pro zpracování návrhu požárně bezpečnostního řešení stavby.

2. Konstrukce stavby

Popis, který stručně charakterizuje stavbu z hlediska její konstrukce, výšky, účelu použití a umístění s přihlédnutím k zástavbě a okolnímu prostředí.

3. Požární úseky

Rozdělení stavby na požární úseky, které oddělují požárně dělícími konstrukcemi a požárně bezpečnostními zařízeními požární úseky od ostatních částí objektu a to včetně sousedních objektů.

4. Požární a ekonomická rizika

Určení požárního, případně i ekonomického rizika, ale také určení stupně požární bezpečnosti včetně posouzení velikosti požárních úseků.

5. Odolnost konstrukcí proti požáru

Analýza a vyhodnocení konstrukcí stavebního projektu a požárních uzávěrů z hlediska odolnosti proti požáru.

6. Vyhodnocení stavebních materiálů

Vyhodnocení stavebních materiálů a hmot, které jsou na stavbě použity – například jejich hořlavost, toxicita, odkapávání, reakce na oheň apod.

7. Zásah, evakuace a únikové cesty

Vyhodnocení možnosti realizace požárního zásahu, evakuování osob, zvířat a majetku, ale také stanovení množství únikových cest a to včetně technologického provedení, kapacity a vybavení.

8. Bezpečné odstupové vzdálenosti

Určení bezpečných odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru včetně stanovení bezpečných vzdáleností od okolních staveb, pozemků, skladů apod.

9. Přívod požární vody

Vymezení toho, jakým způsobem bude pro stavbu zabezpečen přívod požární vody včetně umístění odběrných míst uvnitř i venku, nebo vymezení jiného způsobu hašení v případě, že není možné použít vodu.

10. Vybavení, bezpečnost a komunikace

Definování cest a technického vybavení pro případ požárního zásahu, dále pak opatření, která zajistí bezpečnost osob, hašení požáru a práci záchranářů, ale také vyhodnocení příjezdových komunikací nebo nástupních ploch pro požární techniku.

11. Požární technika

Určení typu, počtu a konkrétního rozmístění hasicích přístrojů, požární techniky a jiných prostředků pro požární ochranu.

12. Technická zařízení stavby

Analýza technických a technologických zařízení stavby (vytápění, kanalizace, potrubí, vzduchotechnika aj.) ve vztahu k požadavkům požární ochrany a bezpečnosti.

13. Zvyšování požární odolnosti

Vytyčení speciálních požadavků, které povedou ke zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo ke snížení míry hořlavosti stavebních materiálů.

14. Požadavky na požární zařízení

Analýza požadavků na zajištění bezpečnosti prostřednictvím požárních zařízení a následné definování toho, za jakých podmínek budou tato zařízení rozmístěna a zabudována do stavby.

15. Bezpečnostní značky a tabulky

Definování rozsahu a způsobu, jakým budou rozmístěny bezpečnostní značky a tabulky, ale také zvážení, zda je zapotřebí označit místa, na kterých jsou požární zařízení a jiné prostředky požární ochrany.

 

Nezapomeňte, že pokud se jedná o stavbu většího rozsahu, nebo bude-li to po vás orgán státního požárního dozoru požadovat, musí být nedílnou součástí PBŘ také výkresy požární bezpečnosti zpracované dle požadavků závazných norem.

× Jak Vám mohu pomoci?