Výtah z Vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

§ 3

Požární úseky a požární riziko

Při navrhování stavby musí být vymezeny požární úseky a určena pravděpodobná intenzita případného požáru v těchto požárních úsecích nebo jejich částech (dále jen „požární riziko“) v souladu s §15, 17, 23 a s českými technickými normami uvedenými v příloze č.1 částech 2 a 3.

§ 4

Stupeň požární bezpečnosti

(1) Schopnost stavebních konstrukcí požárního úseku nebo jeho části jako celku odolávat účinkům požáru z hlediska rozšíření požáru a stability konstrukce stavby (dále jen „stupeň požární bezpečnosti“) se stanoví podle českých technických norem uvedených v příloze č.1 části 2 podle druhu stavby v závislosti na

a)   požárním riziku,
b)   konstrukčním systému stavby a
c)   výšce stavby nebo počtu podlaží při zohlednění polohy požárního úseku v nadzemním nebo podzemním podlaží.

(2) V případě postupu podle české technické normy uvedené v příloze č.1 části 3 se stupeň požární bezpečnosti nestanovuje.

§ 5

Požární odolnost stavební konstrukce a požárního uzávěru

(1) Požární odolnost stavební konstrukce a požárního uzávěru požárního úseku musí být s přihlédnutím k druhu konstrukce a stavby navržena postupem podle českých technických norem uvedených v příloze č.1 částech 2 a 4.
(2) Požárně dělicí a nosná stavební konstrukce u stavby se 3 a více nadzemními podlažími musí být navržena s požární odolností nejméně 30 minut, nestanoví-li české technické normy uvedené v odstavci 1 požární odolnost vyšší. V případě požárně dělicí a nosné stavební konstrukce posledního nadzemního podlaží a požárního úseku bez požárního rizika se požadavek na požární odolnost stanoví podle českých technických norem uvedených v příloze č.1 části 2.
(3) Požární uzávěr prostoru, ve kterém je umístěna havarijní jímka podle české technické normy uvedené v příloze č.1 části 1 bodu 10, musí splňovat podmínku požární odolnosti jako požárně dělicí konstrukce, ve které je osazen, nejvýše však 90 minut.

§ 6

Reakce na oheň

Reakce stavební konstrukce včetně stavebního výrobku určeného k zabudování do stavby na oheň (dále jen „reakce na oheň“) musí být klasifikována do tříd A až F včetně přiřazených indexů podle české technické normy uvedené v příloze č.1 části 5.

§ 8

Konstrukce komínu a kouřovodu

(1) Konstrukce komínu, kouřovodu nebo jejich část musí být navržena ze stavebních výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2. Komín, kouřovod nebo jejich část mohou vykazovat třídu reakce na oheň B až E, jsou-li splněny požadavky české technické normy uvedené v příloze č.1 části 7 bodu 4.
(2) Vzdálenost stavební konstrukce z výrobků třídy reakce na oheň B až F od vnějšího povrchu pláště komína a kouřovodu musí být stanovena zkouškou podle české technické normy uvedené v příloze č.1 části 7 bodu 1. U systémového komínu, individuálního komínu a kouřovodu je vzdálenost stavební konstrukce podle věty první dána hodnotami uvedenými v českých technických normách uvedených v příloze č.1 části 7 bodech 2 a 3.
(3) Komín musí být označen podle české technické normy uvedené v příloze č.1 části 7 bodu 1.

Část 7 Stanovení požadavků na komíny podle §8

1. ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky
2. ČSN EN 15 287-1 Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
3. ČSN EN 15 287-2 Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv
4. ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Požární odolnost spalinové cesty (8.1.)

Instalovaná spalinová cesta musí dosáhnout odolnost proti ohni(z vnějšku ven) požadovanou pro konkrétní části budovy ,přes které prochází.

Požadovaná požární odolnost ve smyslu EI podle 7.5.10 .4. ČSN EN 13 501-2:2004

Toho může být dosaženo následovně :

  • spalinová cesta má sama požadovanou požární odolnost,
  • spalinová cesta je vestavěna do šachty ,jejíž stěny mají požadovanou požární odolnost (např nehořlavé opláštění třídy reakce na oheň A1 nebo A2
  • spalinová cesta společně s opláštěním jako celek mají požadovanou požární odolnost

Komínový plášť –odkaz

 

× Jak Vám mohu pomoci?