Projektování a realizace spalinových cest

 

Projektová dokumentace staveb je podřízena požadavkům výstavby, které jsou upraveny stavebním zákonem (183/2006 Sb.) a navazujícími předpisy. Z těchto předpisů jsou nejdůležitější vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj a to vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 499/2006 o dokumentaci staveb, 500/2006 Sb. o územní dokumentaci, 501/2006 Sb. o požadavcích na využití území, 503/2006 Sb. o územním řízení, 526/2006 Sb. o věcech stavebního řádu.

Projektová dokumentace se řídí platnou legislativou České republiky. Za základní pilíř platné legislativy se považuje  zákon č. 183/2006 v platném znění(o územním plánování a stavebním řádu včetně všech navazujících vyhlášek, zejména vyhlášku č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a také zákon 360/1992 Sb.

Další části platné legislativy jsou normy.

Členění dokumentace stavby

S přihlédnutím k úkolům, které řeší dokumentační příprava stavby, se člení dokumentace stavby na tyto stupně:

 • studie (ST)
 • vyhledávací studie (VST)
 • studie proveditelnosti a účelnosti – předinvestiční studie (STPÚ)
 • technická studie (TST)
 • investiční záměr
 • studie finančního zajištění stavby
 • dopravní studie
 • dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)
 • dokumentace k oznámení o záměru v území (DOZU)
 • projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)
 • projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
 • projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
 • zadávací dokumentace stavby (ZDS)
 • dokumentace bouracích prací
 • realizační dokumentace (RDS)
 • dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

 

Pro kominíky jsou relevantní tyto stupně projektové dokumentace :

 

 • projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)
 • projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
 • projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

 

V dokumentaci musí být  dle příloh k vyhlášce č. 499/2006 Sb. bod F-Dokumentace staveb :

-požárně bezpečnostní řešení stavby

-technika prostředí staveb- zařízení pro vytápění staveb-technická zpráva:

Mimo jiné  výpočet

-větrání kotelny, řešení přívodu a odvodu vzduchu, stavební a technické řešení,

– výpočet průřezu kouřovodů a komínů,

 

Jaká je však skutečnost ?

Problematika spalinových cest je odbyta několika větami ve smyslu“ Komíny budou provedeny dle ČSN 734201…“

Přitom stavba obsahuje některé problematické věci, které by měly být detailně popsány:

 • Prostupy spalinových cest požárními úseky, požárně dělicími stěnami a stropy apod
 • U pasivních domů je komín součástí řešení vzduchotechniky a tzv bloower testu
 • Kouřovody s funkcí komína mají být použity pouze v případech určených ČSN 734201
 • Tepelně technický a hydraulický výpočet spalinové cesty- přímo určeno ČSN 734201
 • Krby včetně obestaveb,kamna
 • Plynové kotle a spotřebiče
 • Atd

Normy neplatí jen pro kominíky, nýbrž také pro projektanty a jiné profese na stavbě včetně topenářů, kteří vesele vložkují a realizují spalinové cesty. Např zaběhaný je způsob dimenzování komínů na DN 200 pro pevná paliva – zdůvodnění žádné.

Pak je investor velmi překvapen, že revizní technik spalinových cest se zdráhá vydat revizní zprávu. Proč by však měl nést odpovědnost za špatně odvedenou práci někoho jiného? Vzhledem k odměně za zpracování projektu si účtuje poměrně směšné částky.

Zapamatujte si -platí nejen pro kominíky:

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby § 24

Komíny a kouřovody

(1) Komíny a kouřovody musí být navrženy a provedeny tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění, nebyly překročeny emisní limity stanovené jiným právním předpisem18) vztažené k předmětnému zdroji znečištění i k okolní zástavbě a nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat. Bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami.

(2) Spaliny spotřebičů paliv se odvádí nad střechu budovy. Vyústění odvodu spalin venkovní stěnou do volného ovzduší lze použít jen v technicky odůvodněných případech při stavebních úpravách budov nebo u průmyslových staveb, při dodržení normových hodnot a emisních limitů podle odstavce 1.

(3) Materiály komínů, kouřovodů, komínových vložek a jejich izolací musí odpovídat normovým hodnotám. Komíny musí být opatřeny identifikačními štítky odpovídajícími normovým hodnotám.

(4) Výška komína nad střechou budovy i ve vztahu k nejbližšímu okolí je dána normovými hodnotami.

(5) Nejmenší dovolený rozměr světlého průřezu průduchu podtlakového a přetlakového komína je dán normovými hodnotami.

(6) Na spalinové cestě musí být kontrolní, popřípadě vybírací, vymetací nebo čisticí otvory pro kontrolu a čištění komínů a kouřovodů. Umístění otvorů, jejich počet a provedení jsou dány normovými hodnotami.

(7) Ke komínům, které se kontrolují a čistí ústím průduchu komína, musí být zabezpečen trvalý přístup budovou, otvorem ve střeše, komínovou lávkou, popřípadě vnější přístupovou cestou, střešními stupni. Požadavky na přístupové cesty a komínové lávky jsou dány normovými hodnotami.

(8) Požadavky na volně stojící průmyslové komíny jsou stanoveny normovými hodnotami.