Projektování a realizace-plastové a přetlakové spalinové cesty

Objednávejte Daming

                       Kominictví Volše

Podrobnější informace získáte zde

Je potřeba mít na paměti,že projektování a montáže odkouření pro dodávané spalovací spotřebiče podléhají aktuálně platným předpisům ČSN 734201, ČSN 1443,TPG 70401,požární předpisy-požární bezpečnost,kde a jak lze odkouření použít apod. Proto by montáže měly provádět tzv osoby znalé. Minimálně by si osoby znalé měly nastudovat návody k montáži a obsluze spalovacích zařízení,kde jsou podmínky montáže a jejich omezení stanoveny. Předejde se tak sporům.

Plastové komíny nabízí ideální řešení pro odvod spalin od plynového spotřebiče, tedy především kotle (plastové materiály vhodné i pro krby dosud nejsou dostupné).

Vzhledem k neustále rostoucím cenám plynu a dalších topných médií je dnes na všechny moderní plynové spotřebiče kladen požadavek na maximální využití spáleného plynu a tím vzniklého tepla. To je důvod, proč do komínu přicházejí spaliny natolik zchlazené, že kondenzují hned na začátku kouřovodu nebo na vnitřní stěně komínové vložky

Plastové komíny jsou ideálním řešením pro odvod spalin od kondenzačních a nízkoteplotních spotřebičů paliva jako jsou především plynové kotle.

Hlavní výhoda plastových systémů a komínů je velké množství jednotlivých dílů, díky kterým není problém vyřešit jakoukoliv spalinovou cestu. Kromě klasických rovných dílů jsou k dispozici připojovací kolena, prodlužovací díly, díly s inspekčními a odběrovými otvory, průchodky stěnou či střechou, vystředovací díly, těsnící kroužky, spojovací materiál a další.

Přednosti :

  • snadná a rychlá montáž
  • vysoká pevnost a těsnost násuvných spojů
  • široký sortiment dílů pro řešení všech možností odtahů spalin
  • odolnost proti kyselému kondenzátu
  • nepodléhají korozi
  • atraktivní cena

Plastové komíny jsou určeny pro plynové nízkoteplotní a kondenzační kotle s maximální teplotou spalin v hrdle kotle 120°C a v podtlakovém nebo přetlakovém provozu. Na odvod spalin se jako materiál používá polypropylén, který je odolný vůči kyselému kondenzátu a dobře tvarovatelný pro jednotlivé díly. Právě díky dobré odolnosti vůči agresivnímu kondenzátu spalin se čím dál více osvědčují různé speciální plastové systémy, které jsou certifikovány a schváleny pro odvod spalin s teplotou až 160 °C.

Z výše zmíněného je jasné že do komínu nemůžeme použít kdejakou plastovou trubku.

Plastové komíny na rozdíl od těch hliníkových vzhledem ke své konzistenci nepodléhají korozi, která bohužel ohrožuje i nerezové komíny.

Přehled možných odkouření plynových kotlů

 

Důležité upozornění !!!!!!!!! :

V článku 6.5.2 ČSN 734201 je uvedeno, že komínové vložky vedené vnitřním prostorem nebo konstrukcí budovy musí být opatřeny po celé délce komínovým pláštěm. Požární odolnost komínového pláště se volí v závislosti na stupni požární odolnosti úseku, kterým prochází. Ve většině případů to bude EI 30.

Výše uvedené však není dodrženo při instalacích jednovrstvých plastových komínových vložek bez pláště vedených vnitřním prostorem nebo konstrukcí budovy. Tyto vložky nejsou odolné vůči UV záření . Vložka se může rozpadat i osluněním(např. přes světlíky na půdě). Doporučujeme proto jednovrstvé plastové vložky opatřit od prostupu stropem pláštěm s EI 30, včetně půdního prostoru, s odvětráním nad střechu.

Instalace dle následujícího obrázku je špatně!!!

Nutno zde upozornit, že jednovrstvý systém je certifikován pouze jako vložka do komínového průduchu a UV stabilní komponenty jsou používány pro ukončení komínu.

Při vlastních instalacích spalinových cest mějte na paměti, že musíte respektovat požární hledisko instalací (zejména u bytových domů) z hlediska prostupů požárními úseky a šachtami a zabránění možnému šíření požáru a prohoření. Nutno konzultovat s projektanty požárně bezpečnostního řešení stavby a stavebním dozorem.

V případě potřeby zřídit šachtu pro instalaci spalinové cesty, musí mít šachta požární odolnost EI30 – odolnost proti požáru z venku ven.

EI30 je požární odolnost 30 min. Tato šachta musí být odvětrána nad střechu, aby mohly být odvětrány spaliny v případě poruchy spalinové cesty