Revize spalinových cest

Objednávejte Daming

                       Kominictví Volše

Více informací pro vyhotovení zprávy získáte zde

Požadavek na vyhotovení Revizní zprávy spalinové cesty je dán touto legislativou :

 

vyhláška 268/2009 Sb – O technických požadavcích na stavby-par. 24:

 

Komíny a kouřovody

  • Komíny a kouřovody musí být navrženy a provedeny tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění, nebyly překročeny emisní limity stanovené jiným právním předpisem vztažené k předmětnému zdroji znečištění i k okolní zástavbě a nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat. Bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami.

 

 

vyhláška 34/2016 Sb- O čištění,kontrola a revizi spalinové cesty – par.3 :

 

Revize spalinové cesty

 

(1) Revize spalinové cesty se provádí

  1. a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
  2. b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  3. c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
  4. d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
  5. e) po komínovém požáru, nebof) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

(2) Způsob revize spalinové cesty je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.